GIỚI THIỆU VỀ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

------- oOo -------

I. Về tổ chức và chức năng

Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Văn phòng đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng vàđược Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc theo quy định của pháp luật

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

Văn phòng đăng ký đất đai chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:

- Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

- Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy địnhcủa pháp luật.

- Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy địnhcủa pháp luật.

-Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

- Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

-Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở vàtài sảnkhácgắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

-Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

-Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

-Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

-Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

---oOo---

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 3
  • Hôm nay: 48
  • Hôm qua: 230
  • Tổng lượt: 106715