CƠ CẤU TỔ CHỨC CHUNG:

Cơ cấu tổ chức Văn phòng Đăng ký đất đai được gồm: Lãnh đạo Văn phòng, 05 phòng trực thuộc và 09 chi nhánh tại các huyện, thị xã, thành phố.

a. Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai

Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai gồm 01 Giám đốc và không quá hai Phó Giám đốc.

- Giám đốc: Là người đứng đầu Văn phòng đăng ký đất đai, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về mọi hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai. Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đaiphụ trách chỉ đạo chung về mọi hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai và trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức, kế hoạch, tài chính.

- Các Phó Giám đốc: Là người giúp Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ do Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đaiphân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai về nhiệm vụ được phân công, cụ thể:

+ Phó Giám đốcphụ trách Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận

+ Phó Giám đốc phụ trách Hệ thống thông tin đất đai, Kỹ thuật địa chính

b. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

- Phòng Hành chính - Tổng hợp:

Thực hiện công tác tổ chức, đào tạo, tổng hợp, quản trị; cải cách thủ tục hành chính; thi đua khen thưởng; các vấn đề liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách, đối với công chức, viên chức và người lao động; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, thực hiện việc thu phí, lệ phí; theo dõi và vận hành hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 của đơn vị.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Thực hiện công tác về kế hoạch, đầu tư; quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn nghiệp vụ và theo dõi, kiểm tra hoạt động tài chính của các Chi nhánh; báo cáo các loại thuế; phí, lệ phí theo quy. Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm theo chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường và sự hướng dẫn của Sở Tài chính.

- Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận:

Thực hiện thẩm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở vàtài sảnkhácgắn liền với; theo dõi và báo cáo công tác cấp Giấy chứng nhận theo định kỳ, chuyên đề; cung cấp thông tin địa chính cho cơ quan thuế; kiểm tra hồ sơ do các Chi nhánh chuyển lên trước khi trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận.

- Phòng Thông tin - Lưu trữ:.

Thực hiện việc quản lý, cập nhật, chỉnh lý, lưu trữ hồ sơ địa chính dạng giấy, dạng số;tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định; cung cấp thông tin đất đai; biên mục, chỉnh lý tài liệu hồ sơ lưu trữ; kiểm tra định kỳ việc cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện; thực hiện thống kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Xây dựng, cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy địnhcủa pháp luật.

- Phòng Kỹ thuật địa chính:

Thực hiện đo đạc để chỉnh lý bản đồ địa chính; trích đo địa chính thửa đất, khu đất; đo vẽ hiện trạng nhà ở và các công trình xây dựng khác trên đấtđểchỉnh lý biến động; đo vẽ bổ sung tài sản gắn liền với đất; thẩm tra thực địa hồ sơ cấp Giấy chứng nhận; trích lục bản đồ địa chính; kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do người sử dụng đất cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; thực hiện kế hoạch, phương án được giao.

Như vậy, tổng số người làm việc xin tăng thêm tại Văn phòng đăng ký đất đai (trụ sở chính) để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ là 10 người. Tùy theo tình hình thực tế, đặc thù của đơn vị Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai có thể hợp đồng lao động để thực hiện hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và khả năng của đơn vị.

c. Các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Văn phòng đăng ký đất đai có 09 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai gồm:

- Một Giám đốc, không quá 02 (hai) Phó Giám đốc.

- Các Tổ chuyên môn sau:

+ Tổ Hành chính: Thực hiện công tác văn thư, kế toán, thủ quỹ; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; thu phí, lệ phí theo quy định.

+ Tổ Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận: Thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; cung cấp thông tin địa chính; thực hiện việc quản lý, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính dạng giấy; dạng số; lưu trữ hồ sơ địa chính.

+ Tổ Kỹ thuật: Thực hiện đo đạcđể chỉnh lý bản đồ địa chính; trích đo địa chính thửa đất, khu đất; đo vẽ hiện trạng nhà ở trên đấtđểchỉnh lý biến động; đo vẽ bổ sung tài sản gắn liền với đất; thẩm tra thực địa hồ sơ cấp Giấy chứng nhận; trích lục bản đồ địa chính; kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do người sử dụng đất cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

HIỆN TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai:

- Một Giám đốc

- Một Phó Giám đốc

Các phòng chuyên môn trực thuộc:

STT

Tên phòng

Chi tiết

1

Phòng Hành chính - Tổng hợp

01 Trưởng phòng

01 Phó phòng

05 nhân viên

2

Phòng Kế hoạch - Tài chính

01 Trưởng phòng

01 Phó phòng

05 nhân viên

3

Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận

01 Trưởng phòng

01 Phó phòng

11 nhân viên

4

Phòng Thông tin - Lưu trữ

01 Phó phòng phụ trách phòng

10 nhân viên

5

Phòng Kỹ thuật địa chính

01 Trưởng phòng

02 Phó phòng

14 nhân viên

 

Các chi nhánh trực thuộc

STT

Tên Chi nhánh

Chi tiết

1

CN Văn phòng ĐKĐĐ tp. Trà Vinh

01 Giám đốc

01 Phó Giám đốc

29 nhân viên

2

CN Văn phòng ĐKĐĐ huyện Châu Thành

01 Giám đốc

01 Phó Giám đốc

24 nhân viên

3

CN Văn phòng ĐKĐĐ huyện Càng Long

01 Giám đốc

01 Phó Giám đốc

23 nhân viên

4

CN Văn phòng ĐKĐĐ huyện Cầu Ngang

01 Giám đốc

01 Phó Giám đốc

29 nhân viên

5

CN Văn phòng ĐKĐĐ huyện Tiểu Cần

01 Giám đốc

01 Phó Giám đốc

21 nhân viên

6

CN Văn phòng ĐKĐĐ huyện Cầu Kè

01 Giám đốc

01 Phó Giám đốc

21 nhân viên

7

CN Văn phòng ĐKĐĐ huyện Trà Cú

01 Giám đốc

01 Phó Giám đốc

22 nhân viên

8

CN Văn phòng ĐKĐĐ huyện Duyên Hải

01 Giám đốc

01 Phó Giám đốc

15 nhân viên

9

CN Văn phòng ĐKĐĐ tx. Duyên Hải

01 Giám đốc

01 Phó Giám đốc

14 nhân viên

---- oOo ----

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 6
  • Hôm nay: 455
  • Hôm qua: 658
  • Tổng lượt: 128287