LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

----------ooOOOoo----------

THỜI ĐIỂM THÀNH LẬP THÁNG 09/2015

Văn phòng Đăng ký đất đai được thành lập trên cơ sở Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 01/7/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh;

Quyết định số 144/QĐ-STNMT ngày 10/7/2015 về việc thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai

Tại thời điểm thành lập Văn phòng đăng ký đất đai có: 198 viên chức và người lao động, trong đó có 89 nữ, biên chế là 15 người trong đó có một công chức và 14 viên chức, tuổi đời bình quân là 35 tuổi; Về trình độ có 01 thạc sỹ, 137 đại học, 26 cao đẳng và 30 trung cấp;

Về tổ chức Ban Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai có 01 Giám đốc và 02 phó giám đốc, có 05 phòng và 08 chi nhánh trực thuộc gồm:

-         Các phòng trực thuộc:

o   Phòng Hành chính - Tổng hợp,

o   Phòng Kế hoạch - Tài chính,

o   Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận,

o   Phòng Thông tin - Lưu trữ, phòng Kỹ thuật địa chính

-         Các chi nhánh trực thuộc:  

o   Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tp. Trà Vinh,

o   Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành,

o   Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Càng Long,

o   Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cầu Ngang,

o   Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tiểu Cần,

o   Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cầu Kè,

o   Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Trà Cú,

o   Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Duyên Hải

 

NĂM 2016

Tổng số viên chức, người lao động: 261 người, tuổi đời bình quân 35 tuổi, trong đó có 115 nữ, 08 biên chế (01 công chức, 07 viên chức). Về trình độ có 02 thạc sỹ, 183 người có trình độ đại học, 40 người có trình độ cao đẳng, 29 người có trình độ trung cấp.

Ban Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

-         Một Giám đốc: bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa

-         Một phó Giám đốc: Lê Văn Mười Hai

Các phòng trực thuộc: gồm 05 phòng trực thuộc

-         Phòng Hành chính - Tổng hợp

-         Phòng Kế hoạch - Tài chính

-         Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận

-         Phòng Thông tin - Lưu trữ

-         Phòng Kỹ thuật địa chính

Các chi nhánh trực thuộc: có 09 chi nhánh trực thuộc tại các huyện, thị xã, thành phố.

----------ooOOOoo----------

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 6
  • Hôm nay: 48
  • Hôm qua: 230
  • Tổng lượt: 106715