TIN NỔI BẬT

Tin chuyên ngành

Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 30/8/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2457/STNMT-QLĐĐ về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường