TIN NỔI BẬT

Tin hoạt động

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh tuyển dụng nhân sự đợt 01 năm 2022

Tin chuyên ngành

Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 30/8/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2457/STNMT-QLĐĐ về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường